Årsregnskap

Resultatregnskap

DRIFT Note 2020 2019
Driftsinntekter
Salgsinntekt 1, 2 162 874 060 178 646 604
Annen driftsinntekt 1, 2 16 665 408 3 000 440
Sum driftsinntekter 179 539 468 181 647 044
Driftskostnader
Fellesutgifter 1 13 063 772 10 846 168
Varekostnader 0 3 116 149
Lott og lønnskostnader 3 60 414 402 60 944 214
Avskrivning på skip, driftsmidler og strukturkvoter 4 15 232 215 17 145 341
Annen driftskostnad 3, 6, 17 37 077 923 43 124 885
Sum driftskostnader 125 788 312 135 176 757
DRIFTSRESULTAT   53 751 156 46 470 287
FINANS Note 2019 2018
Finansinntekter
Renteinntekt fra foretak i samme konsern 0 90 327
Annen renteinntekt
8050 Annen renteinntekt 23 920 64 654
8053 Renteinntekter SNN 249 308 195 844
8054 Renteinntekter DNB 0 282
Sum Annen renteinntekt   273 228 260 780
Annen finansinntekt
8060 Valutagevinst (agio) 36 896 77 171
8070 Annen finansinntekt 62 983 0
Sum Annen finansinntekt   99 879 77 171
Sum finansinntekter   373 107 428 278
Finanskostnader
Nedskr. av finansielle anleggsmidler 0 20 000
Annen rentekostnad 9 600 252 12 294 539
Annen finanskostnad 304 766 85 549
Sum finanskostnader   9 905 017 12 400 088
NETTO FINANSPOSTER   -9 531 910 -11 971 810
Ordinært resultat før skattekostnad   44 219 246 34 498 477
Skattekostnad på ordinært resultat 7, 8, 9 9 731 589 7 381 850
Ordinært resultat   34 487 656 27 116 627
ÅRSRESULTAT   34 487 656 27 116 627
Overføringer
Avsatt til ordinært utbytte 10 21 500 000 10 000 000
Ytet konsernbidrag 10 5 267 168 3 989 170
Overføringer annen egenkapital 10 7 720 489 13 127 457
Sum overføringer   34 487 656 27 116 627

Balanse per 31.12.2020

EIENDELER Note 2020 2019
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
Konsesjoner og strukturkvoter 4, 5, 11 351 376 925 359 657 272
Sum immaterielle eiendeler   351 376 925 359 657 272
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4 0 888 546
Maskiner og anlegg 924 000 0
Skip 4, 11 24 481 652 27 729 406
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 4, 11 8 358 583 7 001 248
Sum varige driftsmidler   33 764 235 35 619 200
Finansielle anleggsmidler
Andre fordringer 12 11 672 728 9 986 729
Sum finansielle anleggsmidler   11 672 728 9 986 729
Sum anleggsmidler   396 813 888 405 263 201
OMLØPSMIDLER Note 2020 2019
Varer 11, 13 16 150 672 15 146 703
Fordringer
Kundefordringer 11 1 785 989 500 045
Fordringer på konsernselskap 6 2 801 193 1 793 736
Andre kortsiktige fordringer 12 10 041 957 2 867 111
Sum fordringer   14 629 138 5 160 892
Bankinnskudd, kontanter o.l. 11, 14 26 473 460 34 386 206
Sum omløpsmidler   57 253 270 54 693 801
SUM EIENDELER   454 067 159 459 957 002

Balanse per 31.12.2020

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2020 2019
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Aksjekapital 10, 15 2 115 400 2 115 400
Overkurs 10 15 003 542 15 003 542
Sum innskutt egenkapital   17 118 942 17 118 942
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 10 30 725 226 23 004 743
Sum opptjent egenkapital   30 725 226 23 004 743
Sum egenkapital 47 844 169 40 123 685
GJELD Note 2020 2019
LANGSIKTIG GJELD
Avsetning for forpliktelser
Utsatt skatt 7, 8 3 055 916 3 736 073
Sum avsetning for forpliktelser   3 055 916 3 736 073
Annen langsiktig gjeld    
Øvrig langsiktig gjeld 11 319 625 000 344 750 000
Sum annen langsiktig gjeld   319 625 000 344 750 000
Sum langsiktig gjeld   322 680 916 348 486 073
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 13 264 020 8 076 389
Betalbar skatt 8 8 926 135 5 908 519
Skyldig offentlige avgifter 15 061 705 15 260 559
Utbytte 21 500 000 10 000 000
Kortsiktig gjeld til konsernselskap 6 6 927 231 15 290 822
Annen kortsiktig gjeld 16 17 862 978 16 810 955
Sum kortsiktig gjeld   83 542 069 71 347 244
Sum gjeld   406 222 985 419 833 317
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   454 067 153 459 957 002

Tromsø
31. desember 2020

30. juni 2021

Jan Roger Lerbukt
Styreleder