Noter

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

Selskapet inngår i konsernet Hermes Holding AS. Konsernregnskapet utarbeides av morselskapet i henhold til unntaksreglene i Regnskapslovens §3-7.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leverings- eller salgstidspunktet. For ytterligere informasjon se avsnitt vedrørende varer. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.

Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid.

Disse driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Gjenvinnbart beløp er høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk.

Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede.

Aksjer i datterselskap

Datterselskap er selskap der morselskapet har kontroll, og dermed bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt ved å eie mer enn halvparten av den stemmeberettigede kapitalen. Oversikt over selskap som er datterselskap er angitt i nummerert note til regnskapet.

Aksjer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Kostprisen økes når morselskapet tilfører datterselskapet økt egenkapital ved kapitalutvidelse, eller når det gis konsernbidrag fra morselskapet til datterselskapet. Mottatt utbytte og konsernbidrag resultatføres i utgangspunktet som inntekt, men bare i den grad mottatt utbytte og konsernbidrag ikke i vesentlig grad overstiger vår andel av opptjent egenkapital i selskapet i vår eiertid. Mottatt utbytte som etter denne vurderingen ikke blir inntektsført, vil føres som en reduksjon av anskaffelseskost. Morselskapet regnskapsfører utbytte og konsernbidrag det samme året som datterselskapet avsetter beløpet.

Andre anleggsaksjer og andeler

Aksjene vurderes til laveste verdi av historisk kostpris og antatt salgsverdi.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde driftsmiddelets kvalitetsnivå, kostnadsføres når de utbedres. Utgifter som påløper for å bringe driftsmiddelet tilbake til standarden ved vårt kjøp av driftsmiddelet (tatt hensyn til teknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en standardheving ut over standarden ved opprinnelig kjøp, tillegges kostpris og balanseføres.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost (FIFO-prinsippet) og netto salgsverdi (Laveste verdis prinsipp).

Når det gjelder usolgt hvitfisk ombord og på fryselager per 31.12., er dette vurdert til netto oppnådd salgspris ved realisering før regnskapsavleggelse.

Bruk av netto salgspriser på denne beholdningen av fangst er gjort for å få fram et mest mulig rettvisende bilde av resultatet av fisket i kalenderåret. Fangsten av fisken er den kritiske hendelsen i vår virksomhet.

Det er også foretatt et lottoppgjør for 2020 ut fra denne verdien.

Fellesutgifter

I posten fellesutgifter inngår det som innen selskapets virksomhet etter tariff anses som felleskostnad/ fellesutgift, som lott og hyre til stuert, reisekostnader ved mannskapsbytte, lossing, emballasje og pakkeforsikring.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt, som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår, i tillegg til endring i utsatt skatt.

Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Viktige regnskapsestimater og antakelser/forutsetninger

Ledelsen må fastsette estimater og ta forutsetninger om framtiden som påvirker både hvilke regnskapsprinsipper som anvendes og rapportere beløp for eiendeler, forpliktelser, betingede forpliktelser i balansen, samt inntekter og kostnader for regnskapsåret.

Estimater og underliggende forutsetninger gjennomgås og vurderes løpende, og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige under nåværende omstendigheter. De endelige resultatene kan avvike fra disse estimatene. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i perioden estimatene endres.

NOTE 2 – salgsinntekt
Spesifikasjon av salg fordelt på virksomhetsområder 2020 2019
Salg av fisk (*) 170 663 986 182 415 115
Salg av tjenester og annet (herunder FDIR og HI) 14 009 228 1 323 987
Salgsinntekt nærbutikken 0 3 943 323
Salg til konsernselskaper 1 445 901 1 196 377
Andre driftsinntekter 1 047 726 665 846
TOTALT (*) 187 166 841 189 544 648

All omsetning har foregått i Norge i 2020 og 2019.
(*) Brutto før fratrekk av avgifter i tilknytning til salg av fisk.

Driftsinntekter 2020 2019
Salg av fisk, tjenester og annet 187 166 841 189 544 648
Avgifter ved salg av fisk innenlands og ved eksport -7 627 373 -7 897 604
TOTALT 179 539 468 181 647 044

Utover fiske på tildelte kvoter inngår fartøyet i Havforskningsinstituttets referanseflåte. Dette er et betalt engasjement og inngår i andre driftsinntekter i resultatoppstillingen for både 2020 og 2019.

Note 3 – Lott, lønnskostnader og andre ytelser

Selskapet har hatt 54 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjoner av lønnskostnader 2020 2019
Lott og lønn 58 233 081 59 095 568
Arbeidsgiveravgift 494 482 495 441
Pensjonskostnader 1 116 554 859 335
Andre lønnsrelaterte ytelser 570 286 493 870
TOTALT 60 414 402 60 944 214
Ytelser til ledende personer og revisor Lønn Pensjonskostnad Bonus/­annet(*) Sum
Daglig leder 3 019 272 187 500 28 888 3 235 660

(*) Naturalytelser, personalforsikring og elektronisk kommunikasjon.

Revisjonshonorar, som består av:
Revisjon 146 125
Attestasjonsoppgaver 11 700
Samlet honorar til revisor eksl. mva 157 825

Pensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte jf. lov om obligatorisk tjenestepensjon. Foretaket har etablert en tjenestepensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven. Daglig leder er omfattet av ordningen og dennes andel av pensjonsytelsene framkommer ovenfor.

Pensjonsordningen er en innskuddsbasert ordning. Premieinnbetalingene til denne ordningen kostnadsføres løpende.

NOTE 5 – KONSESJONER OG STRUKTURKVOTER

Selskapet har en grunnkvote som er evigvarende. Denne er bokført til en verdi på 252 000 000 kroner. Øvrige kvoter, strukturkvotene som har en varighet på 16, 20 og 25 år, står for resten av totalverdien på fiskerettighetene. Selskapet har også konsesjon for rekefiske, men denne rettigheten er ikke balanseført med noen verdi. 

NOTE 6 – Transaksjoner med nærstående, fordringer og gjeld

Det er inngått leieavtale på forretningsmessige vilkår mellom selskapet som leietaker og Jan Arne Lerbukt (indirekte aksjonær) som utleier av selskapets driftsbase. 

Leieavtalen gjelder første etasje i driftsbygning i Sør-Tverrfjord, Loppa kommune, Finnmark, med tillegg av bruksrett til kaikraner og fendret kai. 

Leieavtalen er inngått på en kontraktsmal som er vanlig for leie av lokaler. Leien er fastsatt til 300 000 kroner per år med en gjensidig skriftlig oppsigelsestid på seks måneder. Leiekostnadene inngår i regnskapslinjen andre driftskostnader. 

Sør-Tverrfjord Handel AS har overtatt driften av nærbutikken i Sør-Tverrfjord den 01.01.2020. Selskapet har overtatt varelager, fordringer og kontanter til regnskapsført verdi fra Hermes AS med dato 01.01.2020. Forretningsbygg med tilhørende tomter og driftsløsøre er i tillegg solgt fra Hermes AS til Sør-Tverrfjord Handel AS med virkning 01.01.2020. Salgsverdien av driftsmidlene er satt til regnskapsført verdi ved salgtidspunktet. Sør-Tverrfjord Handel AS er et søsterselskap til Hermes AS. Grunnet overtakelsen av driften har Sør-Tverrfjord Handel AS et kortsiktig lån til Hermes AS på kr 1 979 553. Det er ikke beregnet renter på lånet da lånet skal gjøres opp i starten av 2021. 

Fordringer og gjeld til konsernselskaper inngår med følgende beløp i regnskapspostene: 

Fordringer 2020 2019
Kundefordringer 403 129 1 792 686
Andre kortsiktige fordringer 2 398 064 1 050
Sum fordringer 2 801 193 1 793 736
Gjeld 2020 2019
Leverandørgjeld 8 764 3 175
Årets avsatte konsernbidrag 6 752 779 5 114 320
Årets avsatte utbytte 21 500 000 10 000 000
Annen kortsiktig gjeld 165 688 10 173 327
Sum gjeld 6 927 031 25 290 822

(*) Langsiktig lån til foretak i samme konsern forfaller i sin helhet senere enn ett år.

NOTE 7 – MIDLERTIDIGE FORSKJELLER OG GRUNNLAGENE FOR UTSATT SKATT/UTSATT SKATTEFORDEL PER 31.12.

Utsatt skatt/skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidig skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført.

2020 2019
 + Driftsmidler -51 846 313 -60 605 615
+ Gevinst- og tapskonto 54 064 114 67 601 038
+ Andre forskjeller som påvirker betalbar skatt 11 672 728 9 986 729
– Utestående fordringer -1 500 000
+ Neg. midl. forskj. som ikke utlignes 1 500 000
Sum positive skatteøkende forskjeller  65 736 842 77 587 767
Grunnlag for beregning av utsatt skatt/skattefordel 13 890 529 16 982 152
Balanseført utsatt skatt  3 055 916 3 736 073
NOTE 8 – SKATTEKOSTNAD PÅ ÅRETS RESULTAT
Spesifikasjon av årets skattekostnad 2020
Beregnet skatt av årets resultat 10 411 746
= Sum betalbar skatt 10 411 746
+ Endring i utsatt skatt -680 157
 = Ordinær skattekostnad 9 731 589
Betalbar skatt i balansen består av
Beregnet skatt av årets resultat 10 411 746
+/- Effekt av skatt på konsernbidrag -1 485 611
Tilgode tilskudd fra skattefunnsordningen 0
= Betalbar skatt i balansen 8 926 135
Note 9 – Avstemming av skattekostnad mot resultat før skatt
Avstemming av skattekostnad mot resultat før skatt Grunnlag Skatt
Skattekostnad i resultatregnskapet 9 731 589
Resultat før skattekostnad 44 219 246 9 728 234
Differanse 3 355
Differansen består av:
Permanente forskjeller 15 253 3 356
Sum 3 356
NOTE 10 – EGENKAPITAL
Aksjekapital/
selskapskapital
Overkursfond Annen egenkapital Sum egenkapital
Per 01.01. 2 115 400 15 003 542 23 004 743 40 123 685
+ Fra årets resultat 7 720 489 7 720 489
+/-Andre transaksjoner: 0 0 -5 -5
Per 31.12. 2 115 400 15 003 542 30 725 226 47 844 169
NOTE 11 – GJELD, PANT OG GARANTIER MV.
 Pantesikret gjeld 2020 2019
Revolverende trekkfasilitet 319 625 000 344 750 000
Sum gjeld sikret med pant 319 625 000 344 750 000

Selskapet har langsiktig gjeld i form av en revolverende trekkfasilitet, også kalt rammelån. Dvs. at rammen reduseres med et gitt beløp hvert år. Tilgjengelig ramme var benyttet fullt ut ved balansedagen. Dette betyr at tilgjengelig, ikke opptrukket kreditt på dette tidspunktet var 0 kroner. 

Den delen av langsiktig gjeld som forfaller til betaling innen fem år er 319 625 000 kroner. 

Pantsatte eiendeler (balanseførte verdier) Pant Balanseført
Fiskeredskaper 5 000 000 1 035 730
Driftstilbehør 5 000 000 7 322 853
Varelager 10 000 000 16 150 672
Kundefordringer 10 000 000 1 785 989
Sum pantsatte eiendeler  30 000 000 26 295 244

Tinglyst pant i fartøyet M/Tr «Hermes» er 450 000 000 kroner. I tillegg kommer frivillig pant slik som opplistet ovenfor. 

Selskapet er innvilget en kassekreditt på 15 000 000 kroner. Denne er ubenyttet per 31.12.2020. 

NOTE 12 – ANDRE FORDRINGER
Langsiktig 2020 2019
Periodisert klassing 3 647 294 4 363 577
Periodisert vedlikehold 8 025 434 5 623 152
Sum langsiktig 11 672 728 9 986 729
Kortsiktig 2020 2019
Forskuddsbetalt forsikring 390 758 198 384
Forskuddsbetalte kostnader 217 636 424 302
Andre kortsiktige fordringer 7 082 800 129 658
Periodisering erstatning forsikring 0 265 000
Krav på refusjon mineraloljeavgift 2 350 763 1 849 767
Sum kortsiktig 10 041 957 2 867 111

Selskapet foretar hovedklassing av skip/ maskiner hvert femte år noe som ble gjennomført i 2019. Denne kostnaden er periodisert og balanseført, og kostnadsføres så over de fem år klassingen gjelder for. 

Løpende vedlikehold som er forventet å ha en viss varighet blir også periodisert og balanseført, og kostnadsføres så over enten tre eller fem år. Periodisering erstatning forsikring 

Andre kortsiktige fordringer per 31.12.2020 består i hovedsak av en ribbåt hvor faktura ble levert 04.12.2020, men overlevering var i januar 2021. Motposten til fordringen angående båten ligger som leverandørgjeld per 31.12.2020. 

NOTE 13 – VARER
Per beholdningstype 2020 2019
Beholdning fisk 11 700 000 10 600 000
Beholdning bunkers 1 210 727 1 073 353
Beholdning proviant 145 741 91 329
Beholdning bruk, “deler” 2 011 031 1 916 916
Beholdning reservedeler fabrikk 1 083 173 924 484
Beholdninger butikk og drivstoff 0 540 620
Totalt  16 150 672 15 146 703
NOTE 14 – BUNDNE MIDLER

Skattetrekkinnskudd utgjør 2 041 414 kroner per 31.12. i 2020 mot 1 904 689 kroner per 31.12. året før. 

NOTE 15 – AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRER

Selskapet har 21 154 aksjer hver pålydende 100 kroner. Samlet aksjekapital utgjør 2 115 400 kroner. 

Selskapets aksjekapital er oppdelt i følgende aksjeklasser: 

Akjseklasse Antall Samlet Bokført
A-aksjer 100 1 000 kr 1 100 000
Splitt 30.01.2006 11 000 100 kr 1 100 000
Emisjon 30.01.2006 10 154 100 kr 1 015 400
Sum 21 154 100 kr 2 115 400

Selskapets aksjonærer per 31.12.

Navn Aksjer Sum aksjer Eierandel
Hermes Holding AS 21 154 21 154 100 % (*)
Sum 21 154 21 154 100 %

(*) 55 % eiet av Jan Roger Lerbukt, daglig leder.

Note 16 – Annen kortsiktig gjeld
Spesifikasjon 2020 2019
Lønnskostnader 16 674 579 16 241 405
Påløpt kostnad 1 157 145 492 524
Avsetning for forpliktelser 0 0
Forskuddsbetalte avgifter 31 254 77 026
Sum 17 862 978 16 810 955
Note 17 – Offentlige tilskudd / skattefunn

Hermes AS har mottatt et tilskudd fra fondet RFFARKTIS på 750 000 kroner i forbindelse med FoU-aktivetet til Velkommen ombord prosjektet. Tilskuddet er resultatført i 2020.