Årsberetning

Virksomhetens art

Hermes AS sin hovedvirksomhet er å drive trålfiske etter hvitfisk og reker. Selskapet har forretningsadresse i Loppa kommune, mens virksomheten drives om bord i frysetråleren M/Tr «Hermes». Administrasjonen har kontorsted i Kystens Hus i Tromsø kommune. 

Virksomheten har i 2020 hovedsakelig vært konsentrert om eie og drift av frysetråleren «Hermes», og fartøyet har deltatt i det fiskeri selskapet har konsesjon for å drive. 

Utover fiske på tildelte kvoter, har fartøyet vært en del av Havforskningsinstituttets referanseflåte, som blant annet innebærer biologisk prøvetaking fra fangstene. 

Formål

Selskapets formål er fiske og fangst, produksjon av sjømat og annen maritim tilknyttet virksomhet. Selskapet kan eie og drifte fast eiendom, samt levere administrative tjenester til konsernselskaper. 

Fortsatt drift

Styret og daglig leder legger forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. 

Konsern

Hermes AS inngår i konsernet Hermes Holding AS, med dette som morselskap. Angelia AS, Hermes II AS, Loppa Eiendom AS, Ocean 360 AS og Sør-Tverrfjord Handel AS er søsterselskap. Konsernregnskapet utarbeides av morselskapet og kan fås utlevert ved henvendelse til selskapet. 

Styret

Ved ordinær generalforsamling i morselskapet Hermes Holding AS avholdt i 2019 ble det besluttet å etablere et nytt konsernstyre som i praksis skal behandle og vedta saker som også gjelder datterselskapene. 

I datterselskapene ble det tilsvarende etablert enestyrer med instruks fra styret i Hermes Holding AS. Daglig leder i morselskapet Hermes Holding AS velges som styreleder i datterselskapene. 

Rettvisende oversikt, utvikling og resultat

Forhold som påvirker sammenlignbare tall

Selskapets driftsinntekter og driftskostnader viser noen endringer fra 2019. De største endringene er knyttet opp mot driftskostnader i form av lavere bunkerskostnader I 2020. 

Fangstvolum

Fangstvolumet i 2020 var 7 257 tonn produktvekt, mot 6 728 tonn i 2019. 

Prisutvikling

Utviklingen i veid snittpris for alle leverte produkter viser en reduksjon på 3,71 kroner per kilo fra 2019 til 2020. 

Fangstvolum produktvekt i tonn 2020 mot 2019

Volum 2020 2019
Torsk 2 819 2 574
Hyse 1 212 1 045
Sei 1 955 1 602
Reker 137 0
Blåkveite 80 666
Uer 75 121
Snabeluer 761 647
Annen fisk 218 73
Totalt volum 7 257 6 728

Veide snittpriser 2020 mot 2019

Volum 2020 2019
Torsk 35,08 37,19
Hyse 24,48 26,70
Sei 14,53 12,83
Reker 19,87 20,00
Blåkveite 31,15 45,14
Uer 9,11 8,93
Snabeluer 6,73 10,32
Annen fisk 12,76 17,47
Snittpris all fangst 23,53 27,24

Kunder

Selskapets tre største kunder representerte til sammen 95 % av fangstverdien og 88 % av fangstvolumet i 2020. 

Scanfish Norway AS har vært selskapets største og viktigste kunde gjennom mange år. De fungerer også som innkjøper for sluttkunden Espersen AS i Danmark, som er Europas største hvitfiskprodusent. Samarbeidet med disse to aktørene startet i 2008, og har vært drivende for utviklingen av Hermes AS og vårt fokus på bærekraftig fiske. 

Scanfish/Espersen kjøper i dag hovedsakelig torsk og hyse. Deres andel av den totale verdien har økt gjennom 2020 og utgjorde for disse artene hhv. 81 % og 99 % av den omsatte verdien. 

Selskapet har eksporttillatelse, men den ble ikke benyttet i 2020. 

Driftskostnader

De totale driftskostnadene gikk ned fra 2019 til 2020. Det er en liten økning på fellesutgiftene i 2020 mot 2019. 

Lønnskostnadene er på omtrent samme nivå i 2020 som 2019. 

Bunkersprisen på verdensmarkedet hadde en vesentlig reduksjon i 2020 mot 2019. Den totale snittprisen på innkjøpt bunkers gikk ned fra 4,81 kroner i 2019 til 3,20 kroner i 2020. 

De direkte utgiftsførte vedlikeholdskostnadene har gått ned i 2020 sammenlignet med 2019 og endte på 7 365 334 kroner mot 10 889 392 kroner i 2019. 

Selskapet har balanseført periodisk vedlikehold og klassing i 2020. Kostnadene knyttet til tidligere utført periodisk vedlikehold og klassing, er periodisert over tre og fem år. Slik periodisering ble første gang foretatt i 2014. Dette gjøres for å gi et mer rettvisende bilde av vedlikeholdskostnadene per år.

Kostnader 2020 mot 2019

Kostnader, utdrag 2020 2019
Fellesutgifter 13 063 772 10 846 168
Lønnskostnader 60 414 402 60 944 214
Bunkers 13 835 179 20 360 144
Vedlikehold 7 365 334 10 899 392
Sum utdrag 94 678 687 103 039 918

Resultat

Resultatregnskapet for 2020 viser et driftsresultat på 53 751 156 kroner, og et resultat før skattekostnad på 44 219 246 kroner. 

Skattekostnaden på ordinært resultat er 9 731 589 kroner, noe som gir et årsresultat på 34 487 656 kroner. 

Nøkkeltall fra regnskapet 2020 mot 2019

Nøkkeltall 2020 2019
Driftsinntekter 179 539 468 181 647 044
Driftsresultat 53 751 156 46 470 287
Finansresultat -9 531 910 -11 971 810
Ord.res. før skattekostnad 44 219 246 34 498 477
Skattekostnad -9 731 589 -7 381 850
Årsresultat 34 487 656 27 116 627

Utbytte og disponering av overskudd

Av årets resultat på 34 487 656 kroner foreslås det at 21 500 000 kroner avsettes som utbytte til aksjonærene, og at 5 267 168 kroner ytes som konsernbidrag. Resterende 7 720 489 kroner overføres til annen egenkapital. 

Egenkapital

Ved årsskiftet var den bokførte egenkapitalen 47 844 169 kroner. Utover det som framkommer i regnskapet, har selskapet betydelige merverdier i kvoter og fartøy. Styret vurderer egenkapitalen som forsvarlig. 

Selskapets stilling

Etter styrets mening, gir det fremlagte resultatregnskapet med balanse og noter et riktig uttrykk for selskapets stilling og drift ved beretningsårets utgang. 

Utsikter for 2021

Selskapet budsjetterer med overskudd også for 2021, og vil fortsatt ha fokus på effektiv og sikker drift. 

I 2021 har selskapet fått kontrakt med Fiskeridirektoratets sjøtjeneste, til sammen 63 toktdøgn. 

Risiko

Den vesentligste risikoen rundt selskapets drift, er begrensninger i lov og forskrifter som kommer i løpet av året. Andre risikoer er hvorvidt man klarer å fiske opp kvotene grunnet driftsavbrudd og endrede pris- og markedsforhold – inkludert styrket kronekurs, økende oljepriser og kostnadsnivå. 

Så langt i 2021 har markedssituasjonen for hvitfisk vært krevende sett mot 2020 med prisnedgang for både torsk og hyse. Det er fisket vesentlig mindre torsk i første halvår i 2021 sett opp mot 2020. Dette på bakgrunn av prisene og at det forventes at prisene vil gå noe opp i andre halvår. 

Oljeprisen internasjonalt falt betydelig ned mot et «historisk» bunnivå I 2020. De lave prisene var lav i starten av 2021, men har økt utover året. Det forventes ikke en videre økning av oljeprisen utover i 2021, men dersom slik skjer vil selskapets bunkerskostnader øke utover dagens nivå. Dette tas det høyde for i budsjettene for 2021. 

Med totale langsiktige lån på 319 625 000 kroner, løper selskapet også en risiko knyttet til renteøkninger. Norges Bank har satt ned styringsrenten til 0 % i 2020. Det er derimot signalisert at denne skal heves i 2. halvår 2021. 

Det er ingen signaler som tyder på at selskapet vil bli sterkt påvirket av andre risikoforhold i dette inntektsåret. 

Likviditet

Resultatene så langt i 2021 har vært som forventet. Styret anser likviditetssituasjonen i selskapet som forsvarlig i forhold til dagens drift og inntjening. Total likviditetsbeholdning per 31.12.2020 var på 26 473 460 kroner. Selskapet er innvilget en kassekreditt på 15 000 000 kroner som er ubenyttet per 31.12.2020. 

Ved utgangen av beretningsåret er arbeidskapitalen negativ med 11 288 799 kroner. I selskapets lånebetingelser (covenant) er det satt som krav at arbeidskapitalen inkludert disponibel ramme på trekkfasilitet, skal være positiv. Bankens covenant er ikke overholdt, men waiver fra bank er gitt. 

Forskning og utvikling

Selskapet har bidratt med midler til forskning og utvikling gjennom avgift til salgslag, og prosjektet Velkommen om bord/Welcome on Board. 

Samfunnsansvar

Hermes AS baserer sin virksomhet på å høste av fiskeressurser i havet. Disse naturressursene er gjennom Havressursloven definert som fellesskapets eiendom. Det påhviler derfor selskapet et særlig ansvar knyttet til et bærekraftig fiske med fokus på kvalitet, sikkerhet og miljø. 

Samfunnsansvar favner mange områder. Som en del av dette, ønsker Hermes AS å føre verdier tilbake til samfunnet gjennom blant annet å bidra til å skape aktivitet langs kysten. Dette gjøres på flere områder, som økonomiske bidrag og tilstedeværelse på arrangementer som Sørøyrocken på Finnmarkskysten og Liv i Loppa i Bergsfjord, og som sponsor for basketlaget Tromsø Storm og idrettsforeningen Skarp. I 2020 har det vært begrenset med tilstedeværelser på ulike arrangementer grunnet Covid-19 pandemien. Til tross for pandemien var Hermes AS sponsor for TIFF-arrangementet for 2021. 

Utdanning og rekruttering

I 2020 har Hermes AS hatt to lærlinger om bord. I tillegg har elever fra fiskerirelaterte utdanninger vært på utplassering ombord. Selskapet har et nært samarbeid med Opplæringskontoret for Maritime fag – Nord, i Tromsø, om lærlingplasser. 

Tidligere år har rederiet deltatt på flere utdanningsmesser og fiskerirelaterte samlinger for skoleelever og studenter, men på grunn av korona-situasjonen har dette ikke blitt gjennomført i 2020. Selskapet vil gjenoppta slike aktiviteter straks situasjonen tillater det. 

Hermes AS har gjennom flere år hatt et forpliktende samarbeid med Ungt Entreprenørskap. I 2020 har vi bidratt digitalt med foredrag og som jurydeltakere og dommere ved fylkesmessen. Vi har også deltatt fysisk med fiskerirelaterte caser på deres samlinger – der det har vært mulig å gjennomføre.

Bærekraft

Fra Hermes AS sitt perspektiv, deles bærekraft i tre elementer; miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft. 

Økt forsøpling av havene er blitt et problem verden over. Også i 2020 har «Hermes» vært en del av miljødugnaden «Fishing for Litter» i regi av Miljødirektoratet, og bidratt til at 208 tonn søppel er plukket opp av havet og fraktet til avfallsbehandling på land. 

I prosjektet Renomar, som utvikler et merke- og sporingssystem for internt avfall på båter, har “Hermes” deltatt i utprøving og utvikling av systemet. Målet for prosjektet er å gjøre det enklere å registrere og analysere avfallet for håndtering, mottak og gjenvinning. 

Sporbarhet og dokumentasjon

Full sporbarhet fra fiskefelt til marked er helt nødvendig for å dokumentere et bærekraftig fiskeri. På denne måten får man bekreftet at produktet er lovlig fisket, og at fangsten stammer fra bærekraftige bestander. Videre vil andre data om bærekraft, i form av miljøavtrykk, økonomisk bærekraft og sosial bærekraft, kunne følge produktet. I prosjektet Velkommen om bord/Welcome on Board vil selskapets virksomhet bli enda enklere å følge, noe som igjen antas å ville bidra til en verdiøkning på våre produkter. 

Samarbeid med offentlige etater

Fartøyet «Hermes» inngår i Havforskningsinstituttets (HI) referanseflåte. Denne flåten består av utvalgte norske fiskefartøyer. Disse bistår HI med innsamling av fiskeridata ved å levere inngående informasjon om enkeltfangster og generell fiskeriaktivitet, som HI benytter til bestandsberegninger og kvoteråd. Mannskapet om bord foretar prøvetaking av egen fangst, inkludert all bifangst, i henhold til bestemte prosedyrer som er nøyaktig lik de som benyttes på HI sine egne forskningsfartøy. 

Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse

Hermes AS har sterkt fokus på arbeidsmiljø, sikkerhet og helse på land og om bord, og det jobbes kontinuerlig med forebyggende tiltak på dette området. 

2020 brakte med seg Covid-19 og dermed mange utfordringer ved mannskapsbytter. Stadig nye regler for testing, innreise og karantene har komplisert organiseringen av reisene for de av mannskapet som bor utenlands. De har selv sørget for testing før avreise fra hjemlandet mens rederiet har ordnet med karantenehotell og testing i Norge ut fra gjeldende regelverk på det aktuelle tidspunktet. 

Samtlige av de ansatte som bor i Norge, har selskapet valgt å teste før ombordstigning. Dette for i så stor grad som mulig sikre at det ikke skulle komme smitte om bord. Mange kommuner tilbyr ikke testing når arbeidsgiver ber om negativ test fra ansatte. Tromsø kommune har her vært et unntak, slik at vi fikk benyttet deres apparat i flere tilfeller. Etter hvert opprettet rederiet en avtale med Avonova, som tilbyr både PCR- og hurtigtester på sine kontorer rundt om i landet. Denne avtalen har bidratt til at flere utfordrende situasjoner har latt seg løse. 

Korona-utfordringene har vært ressurskrevende for administrasjonen. Særlig de stadige endringene i regelverket har resultert i merarbeid, når reiseplaner, testingavtaler og hotellopphold måtte endres på kort tid. 

Ikke minst har situasjonen vært en belastning, og da særlig for mannskapet fra Færøyene, når deler av friturerne deres blir spist opp av et varierende antall døgn på ulike karantenehotell. Selv om det er en noe kjedelig tilværelse å bli satt “på vent”, må de berømmes for å ha tatt dette med relativt godt humør. 

I 2020 har selskapet hatt to hendelser som har resultert i sykemelding grunnet lette personskader. Øvrige sykemeldinger har sammenheng med forhold utenfor selskapet.

Selskapet hadde i 2020 sysselsatt totalt 55 årsverk og et gjennomsnittlig sykefravær på 11,8 % i landorganisasjonen (langtidsfravær) og 8,0 % om bord i fartøyet «Hermes». 

Selskapet har implementerte ISM (International Safety Management) – en internasjonal norm for sikkerhetsstyring – både om bord i fartøyet og på rederikontoret. Rederiet anser det som vitalt at alle har en felles forståelse for ISM-arbeidet. 

Ytre miljø

Det har ikke vært forurensning av det ytre miljø utover normale avgassutslipp fra ombordværende maskineri. Selskapet er, i tråd med sitt mål om en bærekraftig utvikling av fiskeriene, inne i en kontinuerlig prosess der det jobbes med energibesparelse, NOx– og CO2-reduksjon. Dette gjøres gjennom oppfølging og videreutvikling av interne prosesser og rutiner, og gjennom samarbeid med leverandører av monitoreringsutstyr, motor, gir og propell. 

Likestillingssituasjonen

I 2020 har selskapet hatt to kvinnelige ansatte. Likestillingssituasjonen i selskapet og styret er derav ikke balansert, men vurderes dog akseptabel sammenlignet med normalen for bransjen. 

Hermes deltok i 2020, som tidligere år, på flere utdanningsrelaterte messer og aktiviteter, som Ungt entreprenørskap og Håp i Havet. Ved aktivt å presentere fiskerienes mange ulike jobbmuligheter på disse arenaene, håper vi å kunne bidra til at også kvinner fatter interesse for og rekrutteres til næringen. 

Det er ikke iverksatt ytterligere likestillingstiltak. 

Tromsø
31. desember 2020

30. juni 2021

Jan Roger Lerbukt
Styreleder