Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 2020 2019
Resultat før skattekostnad 44 219 240 34 498 477
 – Periodens betalte skatter -5 908 519 -8 809 577
 + Ordinære avskrivninger 15 232 215 17 165 340
 -/+ Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler -77 000 0
 +/- Endring i varelager -1 003 969 -11 187 487
 +/- Endring i kundefordringer 5 676 13 271 065
 +/- Endring i leverandørgjeld 5 187 631 5 009 886
 +/- Periodisert klassing/vedlikehold 3 786 391 2 490 714
 +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter -12 445 504 686 150
  = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter   48 996 161 53 124 568
 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
 + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 77 000 30 000
 – Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -6 388 523 -5 148 448
– Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler 0 0
– Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer -5 472 390 -10 009 631
  = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter   -11 783 913 -15 128 079
 
Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter
– Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -25 125 000 -14 750 000
 +/- Netto endring utlån konsernselskap -10 000 000 0
+/- Netto endring i kassekreditt 0 0
+ Innbetaling av egenkapital 0 0
– Tilbakebetaling av egenkapital 0 0
– Utbetaling av utbytte -10 000 000 -7 000 000
  = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter   -45 125 000 -21 750 000
  = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter   -7 912 752 16 246 489
 + Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 34 386 206 18 139 717
  = Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 26 473 454 34 386 206